TH EN
A A A

ออสเตรเลียตรวจสอบเชื้อโรค White spot syndrome virus ในสินค้ากุ้งดิบนำเข้า

25 July 2549   

               ออสเตรเลียได้ออกประกาศเรื่อง การทดสอบเชื้อโรค White spot syndrome virus ในสินค้ากุ้งดิบที่นำเข้าทั้งตัวและที่ปอกเปลือกบางส่วน ณ ด่านนำเข้า หากผลการตรวจจะต้องปลอดโรคที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จึงจะอนุญาตให้นำสินค้าออกจากด่าน ทั้งนี้ ก่อนที่จะดำเนินการทดสอบ เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารประกอบสินค้าจากประเทศต้นทาง ซึ่งจะต้องมีข้อมูลแสดงหมายเลข batch สินค้าอย่างถูกต้อง โดยในกรณีที่เกิดปัญหาในการระบุ batch จะใช้ข้อมูลต่างๆ ของสินค้ากุ้งเป็นตัวกำหนด ได้แก่ กุ้งต่างชนิดกัน กุ้งที่มีแหล่งกำเนิดจากคนละประเทศ กุ้งเลี้ยงและกุ้งจับตามธรรมชาติ และกุ้งที่ผ่านกระบวนการคนละครั้ง ให้ใช้หมายเลข batch ต่างกัน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์ร่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?