TH EN
A A A

ครม.ไฟเขียว พ.ร.ก ประมง

20 November 2558   

                เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกำหนดประมง (พ.ร.ก.ประมง) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เพื่อบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งยังขาดความครอบคลุมของเนื้อหาในส่วนการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงในน่านน้ำไทยและนอกน่านน้ำไทย รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการการทำประมงให้สอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพื่อการประมงได้อย่างยั่งยืน  และได้บรรจุมาตรการควบคุม เฝ้าระวัง ตรวจสอบการประมง และขจัดการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
                นอกจากนี้ พ.ร.ก.ประมง ได้กำหนดบทลงโทษเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดในอัตรา 5-30 ล้านบาท หรือจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ ขึ้นกับจำนวนใดมากกว่า สำหรับโทษปรับผู้กระทำผิดการจ้างแรงงานผิดกฎหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4-8 แสนบาทต่อราย ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีโทษปรับที่ 2 แสน -2 ล้านบาท และโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งปรับอีกวันละ 1-5 แสนบาทตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน

 

ที่มา: http://www.thaipost.net สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?