TH EN
A A A

US จัดพิมพ์คู่มือการใช้ยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

29 October 2558   

                U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS) ได้ตีพิมพ์คู่มืออ้างอิงรายการยาสัตว์น้ำที่อนุญาติให้ใช้ในสัตว์น้ำแต่ละชนิด โดยระบุปริมาณ ข้อกำหนดการใช้ และข้อบ่งชี้ของยาแต่ละรายการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสหรัฐฯ
                นอกจากนี้ ยังมีการระบุในส่วนของการคำนวณปริมาณยา ความเข้มข้นของยา และระยะเวลาในการใช้ยาในแต่ละกรณี ซึ่งประกอบไปด้วยสูตรการผสมตัวยาและตารางอ้างอิงปริมาณการใช้ยาหรือความเข้มข้นที่เหมาะสมกับการใช้แต่ละกรณี ทั้งนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: http://www.fws.gov/fisheries/aadap/PDF/2nd-Edition-FINAL.pdf

 

ที่มา: http://www.thefishsite.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?