TH EN
A A A

EU เผยแนวทางการใช้สารปฏิชีวนะ

6 October 2558   

                คณะกรรมาธิการประชาคมยุโรปได้เผยแพร่แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกรและสัตวแพทย์ เนื่องจากพบปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่สูงเกินไปทำให้สัตว์เกิดการดื้อยา
                ปัจจุบันเกษตรกรและสัตวแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่มากเกินไปส่งผลให้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคดื้อยา และเชื้อเหล่านี้ยังสามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่สัตว์ได้โดยการสัมผัสทั้งทางตรงและทางอ้อม
                สาเหตุของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง ใช้ผิดขนาด ผิดช่วงเวลาหรือใช้ยาไม่ตรงกับโรค ไม่มีการหยุดยาตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มียาตกค้างในเนื้อเยื่อของสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาต้องให้เกษตรกรใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ภายใต้การสั่งจ่ายยาโดยสัตวแพทย์ ซึ่งสัตวแพทย์ต้องเป็นผู้วินิฉัยโรคและสั่งจ่ายขนาดยา บอกวิธีใช้และระยะการหยุดยาที่ถูกต้องเหมาะสมกับโรค
                ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/docs/2015_prudent_use_guidelines_en.pdf

 

ที่มา: http://www.thepigsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?