TH EN
A A A

US เตรียมพิจารณาการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารสัตว์

17 July 2558   

                จากที่ในปี 2557 องค์การอาหารและยาสหรัฐ (The Food and Drug Administration : FDA) ได้เผยแพร่ข้อกำหนดการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated oils: PHOs) โดยถือว่าไม่จัดอยู่ในอาหารที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย  (Generally Recognized as Safe : GRAS)  ทำให้สมาคมอุตสาหกรรมอาหารอเมริกัน (American Feed Industry Association's : AFIA) ได้เรียกร้องให้ทาง FDA ชี้แจงการห้ามใช้ PHOs ว่ามีความครอบคุลมเฉพาะอาหารมนุษย์หรือรวมถึงอาหารสัตว์ด้วย  ซึ่ง FDA ยังไม่มีข้อสรุปข้อกำหนดที่ชัดเจน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน เนื่องจากน้ำมันพืชทั่วไป (vegetable oils) และน้ำมัน PHOs ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มานานหลายทศวรรษ อีกทั้งไขมันพืช (vegetable fats) และน้ำมันพืช บางส่วนอาจมีไขมันทรานส์เป็นส่วนผสม (ingredient) อยู่แล้วในธรรมชาติ
                ก่อนหน้านี้คำแถลงของ FDA ได้กล่าวว่าข้อกำหนด การห้ามใช้ PHOs ในอาหารจะครอบคลุมทั้งอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์ และ FDA เตรียมชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งเกี่ยวกับความชัดเจนของเกณฑ์ GRAS สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชซึ่งจะสามารถใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ทั้งอาหารสำหรับปศุสัตว์ที่จะใช้เป็นอาหาร อาทิ  สัตว์ปีก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยง (companion animal) ต่อไป

 

 ที่มา: The Fish Site สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?