TH EN
A A A

ขอเชิญผู้ส่งออก ผู้ประกอบการโรงสี และผู้ประกอบการโรงปรับปรุงข้าว ที่ส่งออกข้าวไปจีน ขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตร

4 June 2558   

               กระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้กำหนดให้ ผู้ส่งออก และผู้ผลิตข้าว (ผู้ประกอบการโรงสี/ผู้ประกอบการปรับปรุงข้าว/ผู้ประกอบการบรรจุข้าว) ที่ประสงค์จะส่งออกข้าวไปยังจีนจะต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานผู้มีอำนาจในประเทศ และจัดส่งข้อมูลให้กับ AQSIQ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขึ้นทะเบียนกับ กรมวิชาการเกษตร ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
               1. กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
                  1.1 พรพิมล ชื่นชม
                  1.2 วีระยุทธ บุญรอด
                  1.3 มนตรี ธนรส
                  1.4 ลัชชา กระต่ายอินทร์
               โทรศัพท์ 0 2940 6467-8 โทรสาร 0-2579-3576 e-mail :
epqsg@hotmail.com

และ epqsg@yahoo.com
               
2. กลุ่มเอเชีย 2 กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรอาหารแห่งชาติ
                   2.1 ปทุมวดี อิ่มทั่ว
                   2.2 รุจิเรข น้อยเสงี่ยม
               โทรศัพท์ 0 2561 2277 (1322 และ 1304) โทรสาร 0 2561 4088 รายละเอียเพิ่มเติม
           
                - ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนข้าว
                - คำขอพ.ก.17

 

 

Is this article useful?