TH EN
A A A

US พัฒนาวัคซีนไข้หวัดนก

21 April 2558   

                ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 สหรัฐฯได้พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 และ H5N2 ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 8 รัฐ ส่งผลให้คู่ค้าจำกัดการนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ รัฐบาลสหรัฐฯจึงเร่งพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันสัตว์ปีกจากไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งนักวิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture: USDA) กำลังดำเนินการทดสอบวัคซีนอย่างต่อเนื่องว่ามีความสามารถในการป้องกันสัตว์ปีกจากการป่วยและตายจากเชื้อไวรัสหรือไม่
                ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ถูกพบในสัตว์ปีกที่อพยพย้ายถิ่นฐานซึ่งสามารถแพร่กระจายเชื้อไปในเส้นทางต่างๆจึงไม่สามารถคาดเดาทิศทางการแพร่กระจายได้ชัดเจน การฉีดวัคซีนให้สัตว์ปีกทั่วประเทศจึงยากต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้รัฐบาลยังไม่ได้วางแผนกระจายวัคซีนดังกล่าวเพื่อใช้ในวงกว้างเนื่องจากผลการทดสอบยังไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่จะยังคงดำเนินการทดลองวัคซีนให้ฝูงสัตว์ปีกที่ติดเชื้อและสัตว์ปีกบริเวณข้างเคียงเพื่อลดการระบาดภายในประเทศ ทั้งนี้ทางศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐฯได้มีการเตรียมพร้อมรับมือการแพร่เชื้อไข้หวัดนกสู่มนุษย์และผู้ผลิตสัตว์ปีกรายใหญ่ทั่วสหรัฐฯได้ตอบรับแนวทางปฏิบัติของภาครัฐโดยเร่งดำเนินมาตรการเพิ่มความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มเพื่อป้องกันการติดเชื้อ


ที่มา : Channel NewsAsia สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?