TH EN
A A A

ASC สนับสนุนการผลิตอาหารทะเลของบราซิลอย่างยั่งยืน

8 April 2558   

                บราซิลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลและเป็นตลาดผู้บริโภคสำคัญ ที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพ โดยที่รัฐรีโอเดจาเนโร หนึ่งในเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลหลัก เนื่องจากมีพื้นที่ติดทะเลทางทิศตะวันออกและใต้ ปัจจุบันริโอเดจาเนโรมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างกว้างขวางและมีความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศทางทะเลสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก แต่มีส่วนหนึ่งที่ถูกคุกคามจากการทำประมงที่ทำลายระบบนิเวศทางทะเล
                องค์กร ASC (Aquaculture Stewardship Council: ASC) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของ WWF และ IDH (the Dutch Sustainable Trade Initiative) ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงได้เข้าร่วมในการส่งเสริมการรับรองการผลิตอาหารทะเลให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสร้างความตระหนักต่อภาคอุตสาหกรรมประมงให้ผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืนในอนาคต
                โดยล่าสุด ASC ได้ให้การรับรองเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารทะเลในรัฐรีโอเดจาเนโรเพื่อส่งเสริมการผลิต การค้า และการบริโภคอาหารทะเลที่ผลิตอย่างอนุรักษ์และส่งเสริมความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในงานมหกรรมอาหารทะเล Seafood Expo North America ในเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2558 และ ASC จะให้การรับรองการผลิตอาหารทะเล เพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบภายในงานโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ ในปี2559


ที่มา: The Fish Site สรุปโดย: มกอช.

 

 

Is this article useful?