TH EN
A A A

ญี่ปุ่นแจงพืชตัดต่อพันธุกรรม ยุคใหม่ อาจพ้นขอบเขต กม. GMO.

26 March 2558   

                งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Trends in Plant Science. โดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด เมื่อ   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  ได้ชี้ให้เห็นถึงเทคนิค/วิธีการตัดต่อพันธุกรรมของพืช ซึ่งใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างลำดับพันธุกรรมและทำให้เกิดผลลักษณะเดียวกับการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ได้แก่ เทคนิค ZFN, TALEN และ CRISPR/Cas9 อาจเป็นเทคนิคที่ไม่เข้าข่ายการตีความภายใต้กฎหมายสิ่งมีชีวิตตัดต่อพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMO) เนื่องจากไม่ได้มีการนำชิ้นส่วนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาตัดต่อเข้ากับโครงสร้างพันธุกรรมเดิมแต่อย่างใด

               นักวิจัยรายดังกล่าวให้ความเห็นว่า เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมด้วยวิธีการเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาตีความตามขอบเขตความครอบคลุมของกฎหมาย GMO ให้ชัดเจน โดยเห็นว่าควรจะกำหนดให้ครอบคลุมเฉพาะ “การเปลี่ยนแปลงลำดับพันธุกรรมโดยการทำ insertion หรือ deletion เท่านั้น” ซึ่งนักวิจัยได้แสดงความคาดหวังว่าหน่วยงานภาครัฐจะดำเนินการพิจารณาแนวทางการกำหนดกฎหมายให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพืชตัดต่อพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีลักษณะ ดังกล่าวในอนาคต

 

ที่มา: The Crop Site(26/03/58)

 

 

 

Is this article useful?