TH EN
A A A

UAE มีการทำประมงที่ Overfished

25 February 2558   

                รัฐสภากลางแห่งชาติ (Federal National Council: FNC) แจ้งเตือนว่าในปัจจุบันมีการแสวงหาผลประโยชน์ในการทำประมง อาจส่งผลทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเลจำนวนมากในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยที่รัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) พบความล้มเหลวในการยับยั้งการทำประมงเกินขนาดส่งผลให้ฝูงปลาในน่านน้ำของ UAE กว่า 80% ถูกทำลาย
                รัฐบาล UAE มีการอภิปรายนโยบายปกป้องชาวประมงและเกษตรกรของ UAE เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารในประเทศ โดยผลักดันให้เกษตรกรที่มีเพียง 33,000 คน ให้มีจำนวนเพิ่มมากกว่า 170,000 คนในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีน้อยกว่า 20% ทั้งนี้กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (Ministry of Environment and water) กล่าวว่าการประมงที่ไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเล โดยที่ UAE ชี้ให้เห็นในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมามีการลดลงปริมาณของปลาในอ่าวอาหรับ (Arabian Gulf)และทะเลโอเมน (Sea Oman) โดยมีการดำเนินการ 2 กลยุทธ์ ดังนี้
  -มีการพัฒนากฎหมายและระเบียบมาตรฐาน ที่เข้มงวดในการทำประมงที่ยั่งยืน จะทำร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลกลางและท้องถิ่น รวมทั้งสมาคมชาวประมงในทุกภูมิภาคของประเทศ และนอกจากนี้กระทรวงมีการตรวจสอบและควบคุมสมาคมชาวประมงในประเทศในการสร้างความตระหนักของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการประมง
  -มีการปรับปรุงการประมงและทรัพยากรทางน้ำด้วยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและป้องกันทางทะเลและสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ซึ่งในปี 2557ที่ผ่านมา UAE ได้กำหนดพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพิ่มขึ้นหลายแห่ง

 

ที่มา: The Fish Sitel สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?