TH EN
A A A

EU เตือนระวังทูน่าปลอมฉลาก FAD Free Tuna ในตลาด

25 February 2558   

                EU แจ้งเตือนผู้บริโภคระวังปลาทูน่าที่มีการปลอมแปลงฉลาก FAD Free Tuna ซึ่งองค์กรผู้ประกอบการประมงในสหภาพยุโรป (Europêche) กล่าวว่าปัจจุบันทั่วโลกมีแหล่งจับปลาทูน่าในเขตร้อน 11โซน จากทั้งหมด13โซน ซึ่งมีประชากรในระดับที่ไม่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งนี้ทางสภายุโรป(European Parliament: EP) พบการลักลอบจับปลาทูน่าโดยใช้อุปกรณ์ช่วยทำการประมงประเภทซั้ง (Fish Aggregating Device: FADs) ซึ่งเป็นการล้อมจับสัตว์น้ำนั้นเป็นฝูงอย่างไม่อนุรักษ์และมีการระบุฉลากปลอม FAD Free Tuna ซึ่งถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค
                ประธานของ Europêche เตือนเรือประมงต่างชาติต้องให้ความเข้มงวดในการควบคุมและเฝ้าระวังทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะสมและให้คำแนะนำการติดฉลาก FAD Free Tuna ซึ่งปัจจุบัน 93% ของแหล่งจับปลาทูน่าในเขตร้อน 11โซน มีสัดส่วนของการใช้ FADs ที่มากกว่า 65%

 

ที่มา: The Fish Site สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?