TH EN
A A A

ผลการศึกษาเชื่อว่า COOL ไม่ส่งผลกระทบอุตสาหกรรมโคของแคนาดาและเม็กซิโก

11 February 2558   
                ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย Auburn ซึ่งสนับสนุนโดยสหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (The National Farmers Union: NFU) พบว่าระเบียบการติดฉลากแสดงประเทศต้นกำเนิด (Country Of Origin Labeling: COOL) ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปยังสหรัฐฯลดลง แต่มีสาเหตุมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประกาศใช้ระเบียบ COOL
                ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2551 แคนาดาและเม็กซิโกได้โต้แย้งผลกระทบจากการบังคับใช้ระเบียบ COOL ของสหรัฐฯดังกล่าวแก่องค์การการค้าโลก (WTO) ว่ามีผลทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง ซึ่ง WTO แจ้งเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าว อาจเข้าข่ายการกีดกันทางการค้า
 
ที่มา : Farms.com สรุปโดย: มกอช.
 
 

Is this article useful?