TH EN
A A A

US วิจัยถั่วเหลือง Non-GMO ให้โปรตีนสูงสำหรับอาหารสัตว์

6 February 2558   

                นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาร์คันซอ, สหรัฐฯ ได้วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ถั่วเหลือง UA 5814HP ซึ่งปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม (non-GMOs) โดยพบว่าถั่วเหลืองดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการ ได้แก่
                  1. มีโปรตีนสูง
                  2. เหมาะสมกับสัตว์ปีก, โคเนื้อและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
                  3. ต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น
                ถั่วเหลืองสายพันธุ์ UA 5814HP ได้รับการทดลองปลูกในพื้นที่ทั้งสิ้น 16 แห่ง โดยพบว่ามีผลผลิตสูงถึง 640 – 706 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเมื่อนำมาผลิตอาหารสัตว์จะทำให้มีโปรตีนสูงถึง 52.6 % ทำให้ถั่วเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับการใช้ผสมเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์

 


ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?