TH EN
A A A

UAE ร่าง กฎหมายความปลอดภัยอาหาร

4 February 2558   

                รัฐสภาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) กำลังดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 21 มาตรา และมีจุดประสงค์สำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารตลอดห่วงโซ่โดยใช้วิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งลดปัญหาการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารใน UAE ซึ่งมีประชากรกว่า 10 ล้านคน กฎหมายดังกล่าวมีมาตรการสำคัญดังนี้

  • กำหนดโทษปรับผู้ประกอบการใช้ฉลากที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎระเบียบไว้ตั้งแต่10,000 – 100,000 Dh
  • ห้ามจำหน่ายสินค้ามีส่วนผสมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดหลักศาสนา (เนื้อหมู, แอลกอฮอล์) โดยกำหนดเพดานโทษปรับสูงสุด จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 Dh
  • กำหนดโทษปรับผู้ประกอบการถ้ามีการปฏิวัติหรือกิจกรรมทางการผลิตที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอาหาร จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับสูงสุดหรือไม่เกิน 2 ล้าน Dh หรือประมาณ 544,000 ดอลลาร์สหรัฐ
  • อาหารและสินค้าที่นำเข้าต้องผ่านความเห็นชอบกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ(Ministry of Environment and Water)

                ทั้งนี้หากสภาฯมีมติรับร่างกฎหมายดังกล่าว จะถูกนำไปขอความเห็นชอบในการลงนามจากประธานาธิบดีของ UAE เพื่อรับรองให้มีผลทางกฎหมายต่อไป

 

ที่มา: Food Safety News สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?