TH EN
A A A

แอฟริกาตะวันตกผุดโครงการใหม่ใช้แมลงและสัตว์ปีกขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์

3 February 2558   

                โครงการแมลงและสัตว์ปีกขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นการร่วมมือระหว่าง หน่วยงานสวิสเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการให้ความร่วมมือ (Swiss Agency for Development and Cooperation : SDC ) และมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสวิส (Swiss National Science Foundation : SNSF ) ร่วมกับพันธมิตรในกลุ่ม PROteINSECT โดยเริ่มในประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งที่มีแมลงและสัตว์ปีกขนาดเล็กจำนวนมากและมีอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาทิ ประเทศเบนิน , กานา และบูร์กินาพาโซ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
                  1. เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์
                  2. ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์
                  3. เพิ่มผลผลิตในเชิงปศุสัตว์ได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้ภาคครัวเรือน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
                  4. เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากแมลงเพื่อผลิตอาหารสัตว์ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
                ทั้งนี้มีการทดสอบการเลี้ยงแมลงในครัวเรือนเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์  ประโยชน์คือ ได้แหล่งโรตีนที่มีราคาถูกและสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายในท้องถิ่นเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ อาทิ แมลงวันบ้าน , หนอนแมลงวันลาย , ปลวก และแมลงชนิดอื่นๆ 


ที่มา: All About Feed. สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

Is this article useful?