TH EN
A A A

รัสเซียผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าและการเพาะปลูกพืช GMOs

27 January 2558    4831
                คณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายของรัฐบาลรัสเซีย ได้อนุมัติร่างกฎหมายที่มีข้อกำหนดห้ามการเพาะปลูกพืช  รวมถึงผลิตและขยายพันธุ์ พืชอาหารและพืชอื่นๆ ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) โดยมีเนื้อหาว่าด้วยการห้ามผลิตและขยายพันธุ์พืชและสัตว์ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) นอกจากนี้ยังเตรียมพิจารณาข้อกำหนดในการนำเข้าผลิตภัณฑ์ GMOs รวมถึงอาหารสัตว์และวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ หลังจากเสร็จสิ้นกรอบการตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายในท้องตลาด และเตรียมร่างข้อกำหนดสำหรับการควบคุมของภาครัฐต่อการผลิตและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์  GMOs โดยตรง
                ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐมีความกังวลว่าหากไม่มีมาตรการควบคุมที่ดีเพียงพอเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อน GMOs  อาจทำให้วัตถุดิบปนเปื้อนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในประเทศได้
 
 
ที่มา : http://www.allaboutfeed.net สรุปโดย: มกอช

Is this article useful?