TH EN
A A A

มณฑลกวางตุ้งออกมาตรการใหม่จำกัดพื้นที่สัตว์ปีก

25 December 2557   

                เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ลงนามในมาตรการว่าด้วยการจำกัดพื้นที่สำหรับการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตในพื้นที่ชุมชน ซึ่งกำหนดเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกซึ่งสามารถติดต่อสู่มนุษย์และออกกฎหมายการผลิตรวมถึงการค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและสัตว์ปีกแช่เย็น ซึ่งมาตรการใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2558 โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญได้แก่
                1. การกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะที่อนุญาตให้จำหน่ายสัตว์ปีกมีชีวิต ได้ไม่เกิน 3 แห่ง/พื้นที่
                2. สำหรับตลาดแห่งอื่นๆ จะอนุญาตให้ค้าเฉพาะสัตว์ปีกที่ผ่านการเชือดในโรงงานที่ผ่านการจดทะเบียน และเก็บรักษาที่อุณหภูมิระหว่าง 0-4 องศาเซลเซียสเท่านั้น
                มณฑลกวางตุ้ง ถือเป็นมณฑลที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและถือว่าเป็นเขตปกครองที่มีความสำคัญในการริเริ่มป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ซึ่งตั้งแต่เดือน พ.ย. 2557 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 จำนวน 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย และพบว่าร้านค้าปลีกโดยส่วนใหญ่จะซื้อสัตว์ปีกในโรงฆ่าเอกชนมากกว่าโรงฆ่าสัตว์ที่ลงทะเบียนไว้เนื่องจากกฎหมายยังไม่เข้มงวดมากพอ ทั้งนี้ โรงฆ่าสัตว์ปีกในมณฑลกวางตุ้งมีกำลังการผลิตสูงสุดต่อวันประมาณ 700,000 ตัว แต่มีการผลิตจริงประมาณ 270,000 ตัว


ที่มา : Chinadaily สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?