TH EN
A A A

EU เตือนกลุ่มอุตสาหกรรมประมงศึกษาระเบียบติดฉลากใหม่

28 November 2557   

                ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป กฎระเบียบการติดฉลาก Regulation (EU) 1169/2011 ของสหภาพยุโรปจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หลายชนิดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อกำหนดการติดฉลากเพิ่มเติม
                ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้าประมง จำเป็นต้องปฏิบัติดังนี้
                  1. ระบุข้อมูลผู้ประกอบการ สายพันธุ์ (รวมถึงชื่อวิทยาศาตร์ในภาษาลาติน) เครื่องมือการผลิต พื้นที่ในการทำประมง สภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการละลายน้ำแข็งมาหรือไม่และวันหมดอายุ
                  2. ข้อกำหนดการติดฉลากได้ถูกเปลี่ยนแปลงเฉพาะบนสินค้าประมงที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ในรหัสสินค้าศุลกากร CN03 (รวมทั้งสินค้ารมควัน)
                  3. ผู้จำหน่ายปลาในปริมาณน้อย ที่มีการจำหน่ายโดยตรงจากเรือไปยังผู้บริโภคจะได้รับการยกเว้น (ยอดจำหน่ายต่ำกว่า €50/วัน หรือประมาณ 2,400 บาท) ที่มีการจำหน่ายโดยตรงจากเรือประมงถึงผู้บริโภคจะได้รับการยกเว้น
                  4. ปลาที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ ต้องจะแสดงข้อมูลประกอบบนป้ายราคาหรือป้ายโฆษณาสินค้า
                ศึกษากฎระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF

 

ที่มา : Thefishsite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?