TH EN
A A A

LA ต้องการที่จะแบนพืช GMOs

24 November 2557   

                สภาเทศบาลนครลอสแองเจลิส นำเรื่องพืชตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) เข้าที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาห้ามจำหน่ายและเพาะปลูกพืช GMOs  ในนครลอสแองเจลิส เนื่องจากเกรงว่าการปลูกพืช GMOs นั้นจะส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข และเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยที่จะให้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าว
                ปัจจุบันแนวทางการผลิตพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศต่างๆทั่วโลก มี 2 แนวทาง ได้แก่ ประเทศที่สนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่าย เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันเป็นทั้งผู้คิดค้น พัฒนา วิจัย และผลิตพืช GMOs รายใหญ่ของโลก โดยมีพื้นที่ผลิตถึง 66.8 ล้านเฮกตาร์ (417.5 ไร่) ในปี 2553 ในขณะที่ประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่มีนโยบายคัดค้านการปลูกในประเทศเชิงพาณิชย์ โดยอาจอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเพื่อการวิจัย หรือใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น
                ปัจจุบันประเทศไทยมีการควบคุมการผลิต จำหน่าย และนำเข้าพืช GMOs ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช โดยจะอนุญาตให้เพาะปลูกเฉพาะเพื่อการทดลองวิจัยเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ปลูกในเชิงพาณิชย์


 ที่มา : Los Angeles Daily News สรุปโดย : มกอช.

TAGS : พืช GMOs

Is this article useful?