TH EN
A A A

สุกรไทยไปรัสเซีย

21 October 2557   

                เมื่อวันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม 2557 คณะผู้แทนจาก Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) สหพันธรัฐรัสเซีย เดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์และสินค้าประมงของไทยของประเทศไทย โดยผลของการตรวจประเมินพบว่าระบบการผลิตทั้งสองสินค้าของไทยมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับมาตรฐานของรัสเซีย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์และผู้แทนจาก FSVPS ได้ลงนามรวมกันในเอกสารข้อกำหนดสำหรับเนื้อสุกรจากประเทศไทยที่จะส่งออกไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย (Protocol for export of pork from Thailand to Russia) อีกด้วย
               ขณะนี้ รัสเซียพิจารณาอนุญาตการส่งออกเนื้อสุกรจากไทย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงงานที่ได้รับการขึ้นบัญชีเพื่อส่งออกไปรัสเซีย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/tailand/enterprises.html?product=2&productType=1&_language=en

 

ที่มา : มกอช.

 

 

Is this article useful?