TH EN
A A A

สหรัฐฯ ปรับปรุงเนื้อหาร่างระเบียบลูก FSMA 4 ฉบับ

24 September 2557   

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้ประกาศปรับปรุงเนื้อหาสำคัญของร่างระเบียบภายใต้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทันสมัย (Food Safety Modernization Act: FSMA) จำนวน 4 ฉบับ มีรายละเอียดของเนื้อหาที่ปรับปรุงดังนี้

                 1. ระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์
Preventive controls for human food : FSMA Section 103(a) และ 103(c)

                 - ปรับปรุงร่างข้อกำหนดในการทดสอบผลิตภัณฑ์ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการควบคุมบริหารจัดการผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (supplier)

                 - ปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับฟาร์มที่ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการบรรจุหรือเก็บรักษาอาหารที่มาจากฟาร์มแห่งอื่น ให้อยู่นอกเหนือการบังคับใช้กฎระเบียบการควบคุมเชิงป้องกัน

                2. ระเบียบว่าด้วยการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารสัตว์
Preventive controls for animal food : FSMA Section 103(a) และ 103(c)

                 - ปรับปรุงร่างข้อกำหนดในการทดสอบผลิตภัณฑ์ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการควบคุมบริหารจัดการผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (supplier)

                - ปรับปรุงความเข้ากันได้กับกฎระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตที่เป็นปัจจุบัน (Current Good Manufacturing Practice: cGMP) กับกิจกรรมการผลิตอาหารสัตว์
                - กำหนดให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่บูรณาการกระบวนการผลิตร่วมกับพื้นที่ฟาร์ม เช่น พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ ต้องลงทะเบียนเป็นโรงงานผลิต (food facility) ตามกฎหมาย FD&C ด้วย
                3. ระเบียบว่าด้วยโปรแกรมการตรวจยืนยันผู้ผลิตในต่างประเทศ
Foreign supplier verification program (FSVP) : FSMA Section 301(a)
                - ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์อันตรายให้มีความกว้างขวางและครอบคลุมกิจกรรมทางการผลิตยิ่งขึ้น เช่น นำปัจจัยการควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิตตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือนำข้อกฎหมายที่สามารถปฏิบัติตามและประวัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ประกอบการแต่ละรายมาร่วมประเมินด้วย
                - ปรับปรุงความสอดคล้องของนิยามต่างๆ กับระเบียบอื่น เช่น "ธุรกิจขนาดเล็กมาก" (very small business) ให้หมายถึงธุรกิจที่มียอดจำหน่ายอาหารมนุษย์ต่อปีต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

                4. ระเบียบว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
Produce safety standards: FSMA Section 105(a)
                - ปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการทดสอบคุณภาพให้มีความผ่อนปรนยิ่งขึ้น
                - ปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ในพื้นที่ผลิต ให้มีความผ่อนปรนยิ่งขึ้น รวมทั้งวางแผนดำเนินการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

                ทั้งนี้ USFDA จะเริ่มเปิดรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบเฉพาะในส่วนที่ปรับปรุงใหม่ (ไม่เปิดรับข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับร่างระเบียบเดิม) ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ผ่านช่องทาง www.regulations.gov

ที่มา : USFDA  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?