TH EN
A A A

EC ร่างข้อเสนอระเบียบยาสัตว์

22 September 2557   

                คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission: EC) ได้เสนอร่างระเบียบการผลิตยาสัตว์ ซึ่งจะช่วยรักษาและป้องกันโรคในสัตว์ EC ได้ปรับปรุงโครงสร้างกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสัตว์และอาหารเพื่อการบำบัดเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์ และการแก้ปัญหาการดื้อยา (Antibiotic resistance: AMR) ในสหภาพยุโรปพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และยังมีวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมาย ให้มีความครอบคลุมประเด็นการใช้ยาในสัตว์เลี้ยง


                EC ได้วางแนวคิดเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์รักษาสัตว์ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมทั้งปูทางสู่การพัฒนาการรักษาโรคในสัตว์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสัตว์ สัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตอื่นๆ สัตวแพทย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เช่น ยา และอาหารสัตว์ ในสหภาพยุโรป (EU)
ร่างข้อเสนอระเบียบยาสัตว์ฉบับใหม่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงระเบียบ หมายเลข 90/167/EEC นั้นมีสาระสำคัญต่อไปนี้


                 1. เพื่อให้มีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาสัตว์ในท้องตลาดจะต้องผ่านการอนุญาตให้จำหน่ายแล้วเท่านั้น


                 2. การพัฒนากฎระเบียบเพื่อรองรับยาที่ใช้ได้กับสัตว์อื่นๆ ที่กฎระเบียบในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุม เช่น ผึ้ง แพะ ไก่งวง ม้า


                3. การแก้ปัญหาการดื้อยาและปรับปรุงการใช้ยาปฏิชีวนะให้มีประสิทธิภาพในสัตว์


                4. จำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิด เพื่อสงวนไว้สำหรับรักษาโรคในมนุษย์

 

ที่มา :  คณะกรรมาธิการยุโรป (22/09/57)

Is this article useful?