TH EN
A A A

EU พร้อมรับมือรัสเซียแบนนำเข้าสินค้าเกษตร

10 September 2557   

               คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศมาตรการพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกร จากการที่รัสเซียประกาศห้ามนำเข้าสินค้าจำพวกผลไม้ ผัก ผลิตภัณฑ์นม ปลา และเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อหมู สัตว์ปีกและไส้กรอก โดยใช้มาตรการฉุกเฉินภายใต้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตร (CAP Reform) เพื่อลดอุปทานของผักผลไม้ที่จะล้นตลาดและลดแรงกดดันของกลไกราคาตลาด โดยใช้วิธีการถอนสินค้าออกจากตลาด โดยเฉพาะการแจกฟรี การไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเก็บเกี่ยวก่อนเวลา ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวภายใต้ CAP Reform จะดำเนินไปพร้อมกับการให้เงินชดเชยแก่เกษตรกรครอบคลุมจนถึงระดับเกษตรกรรายย่อยโดยไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
                การดำเนินการของ EU จะใช้เงินงบประมาณ 125 ล้านยูโร (ประมาณ 5,000 ล้านบาท) เพื่อชดเชยผู้ผลิตภาคเกษตรซึ่งได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผลิตผลกลุ่มผักและผลไม้บางชนิดที่อยู่ในฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเต็มที่ ที่คาดว่าจะสูญเสียรายรับจากมาตรการห้ามนำเข้าของรัสเซียถึงประมาณ 1.1 หมื่นล้านยูโร (ประมาณ 4.5 แสนล้านบาท) โดย EU ได้กำหนดช่วงเวลาในการชดเชยรายได้ของเกษตรกร ไว้ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2557


ที่มา : Thaieurope.net สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?