TH EN
A A A

เยอรมนีลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์

13 August 2557    4839

                สำนักงานของรัฐบาลกลางสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรายงานว่าการใช้สารปฏิชีวนะในเยอรมนีลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2556
                การใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตปศุสัตว์และสุขภาพของสัตว์เลี้ยงลดลง 167,000 กิโลกรัม เหลือ 1.452 ล้านกิโลกรัม ตามข้อมูลของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยด้านอาหาร (BVL) ปัจจุบันเยอรมนีพยายามใช้ยาปฏิชีวนะในระดับที่ต่ำมากเพื่อลดปัญหาการดื้อยาของเชื้อก่อโรค โดยโฆษกของ German Farmers’ Association (DBV) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญต่อปัญหาการดื้อยาของแบคทีเรียในปศุสัตว์และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดการปัญหาดังกล่าว และพบว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมีความตระหนักถึงอันตรายของการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นอย่างดี
                การเฝ้าระวังการใช้ยาต้านแบคทีเรียในเยอรมนีได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี และ DBV ได้เตรียมพร้อมในการวางแผนลดการใช้ยาปฏิชีวนะแล้ว กระนั้นจะยังคงจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อบำบัดโรคสัตว์ในประมาณหนึ่ง ซึ่งทำให้แนวโน้มการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นไปได้ยาก

 

ที่มา :  TheCattleSite News Desk สรุปโดย : มกอช.

 

 

Is this article useful?