TH EN
A A A

ออสซี่รับพิจารณาข้อเสนอขอผ่อนปรนการนำเข้ากุ้งจากไทย

7 August 2550   
              นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมประมง และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงแคนเบอรา ส่งคณะผู้แทนพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกุ้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ของ Biosecurity Australia และสำนักงานตรวจสอบและกักกันแห่งออสเตรเลีย(AQIS) เรื่องมาตรการการนำเข้ากุ้งชั่วคราวฉบับปรับปรุงใหม่ของออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา สรุปผลดังนี้
1. ฝ่ายไทยได้แจ้งต่อออสเตรเลียว่ามาตรการนำเข้ากุ้งชั่วคราวที่ออสเตรเลียออกประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และคาดว่าจะบังคับใช้ประมาณปลายเดือนกันยายนนั้น มีความเข้มงวดเกินไปและหลายประเด็นไม่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ เช่น ระยะเวลาในการต้มกุ้งนานมาก ทำให้คุณภาพและรสชาติกุ้งเสียไปไม่เหมาะกับการค้า  รวมทั้งไม่มีความชัดเจนในข้อกำหนดหลายประการ 
2. ภายหลังการเจรจาและสอบถามข้อกำหนดต่างๆ ที่ยังไม่ชัดเจน ออสเตรเลียมีท่าทีผ่อนปรนและยอมรับที่จะพิจารณาการนำเข้ากุ้งของไทยเป็นกรณีพิเศษตามที่ฝ่ายไทยเสนอ
                2.1  ในส่วนของข้อกังวลของประเทศไทยเกี่ยวกับ batch และ lot number นั้น ออสเตรเลียยืนยันว่ายังคงใช้ระเบียบปฏิบัติแบบเดิมคือ batch/lot number หมายถึงวันที่ดำเนินการแปรรูป หากมีการจับจากบ่อหรือฟาร์มที่แตกต่างกันแต่ดำเนินการแปรรูปวันเดียวกันถือว่าเป็นสินค้า batch/lot number เดียวกัน  และการสุ่มตรวจใช้จำนวนเท่าเดิม
                2.2  การยอมรับผลการตรวจโรคด้วยวิธี PCR ของไทย  ฝ่ายออสเตรเลียแจ้งว่ายินดีรับพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับการตรวจโรคของประเทศไทยทั้งระบบ และจะต้องจัดทำความเท่าเทียมกันด้านห้องแล็บ
                2.3 สำหรับอุณหภูมิของการต้มกุ้งที่กำหนดไว้ตามมาตรการนำเข้าฉบับปรับปรุงใหม่ที่ 75 องศาโดยใช้ระยะเวลา 2-3 นาที แตกต่างกันไปตามขนาดของกุ้ง ฝ่ายออสเตรเลียแจ้งว่ายินดีรับพิจารณาข้อเสนอของไทยโดยยึดแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทางการค้า
ทั้งนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำเอกสารเกี่ยวกับเตรียมข้อเสนอมาตรการที่เหมาะสมของไทยเพื่อยื่นเสนอออสเตรเลียพิจารณาอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการทั้งกระบวนการตรวจโรค การแปรรูป และการจัดทำเขตปลอดโรค รวมทั้งเร่งรัดการพิจารณาของออสเตรเลีย

                                                            
ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงแคนเบอรา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

Is this article useful?