TH EN
A A A

EU รายงานปัญหากักกันผัก-ผลไม้ไทยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

18 July 2557   

                รายงานระบบเครือข่ายข้อมูล EUROPHYT ในปี 2556 เปิดเผยข้อมูลแนวโน้มปัญหาสินค้าพืชผักผลไม้ส่งออกของประเทศไทยที่ถูกกักกันมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการบังคับใช้มาตรการด้านการกักกันศัตรูพืชที่มีความเข้มงวดยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2554
                EUROPHYT เป็นเครือข่ายหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขอนามัยพืชของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อแจ้งเตือนภัยและปัญหาการกักกันด้านสุขอนามัยพืชภายในพื้นที่ประเทศสมาชิกเครือข่าย ได้รายงานปัญหาการแจ้งเตือนการกักกันสินค้าพืชผักผลไม้ตลอดปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 6,957 ครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาจากสินค้าที่นำเข้าจากประเทศที่สามถึง6,639 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีปัญหาพบศัตรูพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตราย ตามด้วยปัญหาด้านข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์ไม้
                จากรายงานของ EUROPHYT พบว่าประเทศผู้ส่งออกที่มีปัญหาสินค้าพืชผักผลไม้ถูกกักกันมากที่สุด ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน กานา สาธารณรัฐโดมินิกัน จีน กัมพูชา ศรีลังกา เคนยา และบังกลาเทศ ในขณะที่ไทย เวียดนาม และอิสราเอล มีแนวโน้มการเกิดปัญหาลดลง โดยเฉพาะไทยที่พบว่าปัญหาสินค้าถูกกักกันลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ปี 2554
                ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ส่งออกผักผลไม้ไปยังสหภาพยุโรป ควรศึกษากฎระเบียบและมาตรการด้านสุขอนามัยพืช-การกักกันพืชของไทยและสหภาพยุโรป รวมถึงระเบียบรายประเทศคู่ค้า และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสินค้าผักสดที่อยู่ในรายการ Establishment List (EL) ควรศึกษาแนวโน้มความเสี่ยง การประกาศระดับการตรวจเข้ม และรายชื่อโรงคัดบรรจุสำหรับสินค้าผักแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาการกักกันสินค้าหรือประกาศมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติมจากสหภาพยุโรปในอนาคต

 

ที่มา : EUROPHYT, FoodQualityNews สรุปโดย : มกอช.

 

Is this article useful?