TH EN
A A A

EU คุมเข้มนำเข้าเลือดสุกรเพื่อใช้ในอาหารสัตว์

16 July 2557    4818

                คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission : EC) ได้ประกาศระเบียบว่าด้วยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) และเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบการนำเข้าเลือดสุกรเพื่อใช้ในอาหารสัตว์ โดยกำหนดให้ผ่านความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส มีความชื้นไม่เกิน 8% และมี Water Activity (Aw) ต่ำกว่า 0.6
                โรค PED จัดเป็นโรคระบาดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั่วโลก เฉพาะในสหรัฐอเมริกา หลังจากพบการระบาดเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงต้นปี 2556 โรคดังกล่าวได้ระบาดครอบคลุมพื้นที่ถึง 30 รัฐ ทำให้สุกรตายไปกว่า 7 ล้านตัว นอกจากนี้ยังพบการระบาดในประเทศอื่นๆ เช่น เม็กซิโก แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น
                จากเหตุการณ์ดังกล่าว ประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป (EU) จึงได้ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรค PED ซึ่งมีโอกาสติดมากับผลิตภัณฑ์สุกรที่นำเข้าอย่างต่อเนื่อง ในส่วนประเทศรัสเซียนั้น หน่วยงานเฝ้าระวังด้านสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืช (Rosselkhoznadzor) ได้มีคำสั่งระงับการนำเข้าสุกรมีชีวิตจากสหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโกเป็นการชั่วคราว ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์เลือดสุกรสำหรับใข้เป็นอาหารสัตว์ ยกเว้นจะผ่านกระบวนการให้ความร้อนจนถึงระดับที่ปลอดภัย และล่าสุดรัสเซียได้ประกาศห้ามนำเข้าสุกรมีชีวิตจากญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ และเกาหลีใต้เป็นการเพิ่มเติม
                ล่าสุด สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                1. Commission Implementing Regulation (EU) No 483/2014 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการนำเข้าเลือดสุกรแปรรูปสำหรับใช้ในอาหารสุกร (ทั้งเลือดและพลาสมาที่ผ่านกระบวนการ spray dried) ให้ใช้แบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์เลือดสุกรที่อาจใช้เป็นวัตถุดิบในอาหารสัตว์เพื่อนำเข้าหรือส่งผ่านพื้นที่สหภาพยุโรป ซึ่งมีข้อกำหนดให้
                1) ผ่านความร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส มีความชื้นไม่เกิน 8% และมี Water Activity (Aw) ต่ำกว่า 0.6 หรือ 
                2) ผ่านกระบวนการแปรรูปตามที่กำหนดใน Chapter III ของภาคผนวก IV ใน Regulation (EU) No 142/2011 หรือ
                3) ผ่านกระบวนการแปรรูปที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ่านข้อกำหนดด้านจุลชีววิทยาตาม Chapter I ของภาคผนวก X ใน Regulation (EU) No 142/2011
                โดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการข้างต้น ต้องเก็บรักษาในพื้นที่ที่แห้ง ณ อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 6 สัปดาห์ เพื่อให้เชื้อสาเหตุกลุ่มโคโรนาไวรัสหมดฤทธิ์ก่อนส่งไปจำหน่ายใน EU
                กฎระเบียบCommission Implementing Regulation (EU) No 483/2014จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
                ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0483&rid=1
                2. Commission Implementing Regulation (EU) No 750/2014 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ว่าด้วยข้อกำหนดด้านสุขอนามัยเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร โดยกำหนดแบบฟอร์มใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ POR-X สำหรับการนำเข้าสุกรมีชีวิตจากสหรัฐฯ และแคนาดา โดยมีจุดประสงค์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์และการผลิต ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 12 มกราคม 255  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_203_R_0004&from=EN
                ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มกอช. ได้เสนอข่าวที่สหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการศึกษาความปลอดภัยของเลือดสุกรผง อ่านข่าวย้อนหลังได้ที่ http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=12292&ntype=07

 

 ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป , Official Journal of the European Union สรุปโดย : มกอช.
 

Is this article useful?