TH EN
A A A

EU อนุญาตใช้ decoquinate ในสัตว์ปีกโดยไม่ต้องมีวันพักรอฆ่า

22 May 2557   

                เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2557 สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Implementing Regulation (EU) No 291/2014 of 21 March 2014 amending Regulation (EC) No 1289/2004 as regards the withdrawal time and maximum residues limits of the feed additive decoquinate ใน EU Official Journal L 87/87 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

               1. บริษัท Zoetis Belgium SA ผู้ผลิตยา decoquinate (E756) ในกลุ่ม coccidiostats ได้ยื่นคำร้องขอปรับลดระยะเวลาหยุดใช้ยา decoquinate ในสัตว์ปีกก่อนทำการฆ่า จากเดิม 3 วัน เป็น 0 วัน (zero day) หรือไม่ต้องมีกำหนดระยะเวลาหยุดการใช้ยา รวมทั้งยื่นข้อเสนอให้กำหนดค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Levels: MRLs) ของยา decoquinate ในชิ้นส่วนสัตว์ปีกที่ใช้ยาดังกล่าว ดังนี้
                - 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในตับ/หนัง/ไขมัน
                - 0.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในไต
                - 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมในกล้ามเนื้อ

                 2. สำนักงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (EFSA) ได้ลงความเห็นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ว่าการยกเลิกกำหนดระยะเวลาหยุดการใช้ยา decoquinate ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดค่า MRLs ในชิ้นส่วนสัตว์ปีก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสุ่มตรวจ MRLs เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้มีการปรับใช้ค่า MRLs ตามที่บริษัท Zoetis Belgium SA เสนอ

               กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วันหลังจากวันที่ประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2557) ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ต่อไปนี้ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0291&from=EN

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?