TH EN
A A A

ยูเออีรับรองอาหารฮาลาลไทย เปิดตลาดไก่ปรุงสุกไทยเข้าตะวันออกกลาง

3 August 2550   
              นายธีระ สูตะบุตร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ตามที่คณะผู้บริหารสภาเทศบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) นำโดย นาย Jassim Mohammed bin Darwish เลขาธิการสภาเทศบาลยูเออี ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อตรวจประเมินระบบรับรองฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-13 มิถุนายน 2550 บัดนี้ได้มีมติสภาเทศบาลยูเออีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 เกี่ยวกับการรับรองตราฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในการรับรองโรงเชือดไก่ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮาลาล) และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ในประเทศไทย และได้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของยูเออี ซึ่งมติดังกล่าวได้ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่ต้มสุกฮาลาลไปยังยูเออีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
              อนึ่ง เนื่องจากการตรวจรับรองของยูเออีนี้ เป็นการตรวจรับรองตามมาตรฐานของประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับ (GCC) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกในตะวันออกกลางจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ยูเออี ซาอุดิอาระเบีย การ์ตา คูเวต โอมาน และบาห์เรน ซึ่งมีข้อตกลงกันว่า หากประเทศใดผ่านการตรวจรับรองจากประเทศสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าสามารถส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ ในกลุ่มได้ ดังนั้น ไทยจึงสามารถส่งออกไก่ต้มสุกไปยัง 6 ประเทศนี้ได้ โดยคาดว่าจะสามารถส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์ได้กว่า 10,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทในปีแรก
             ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
ที่มา  : มกอช.

Is this article useful?