TH EN
A A A

CIQ กว่างซีออกกฎใหม่คุมเข้มนำเข้านมผงเด็ก

24 April 2557   

                สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคมณฑลกว่างซี (Guangxi Entry-Exit Inspection and Quarantine: CIQ) เผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (The General Administration of Quality Supervision, Inspection & Quarantine: AQSIQ) ได้ออกประกาศมาตรการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารก (Infant Formula milk powder) ที่นำเข้ามายังประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ฯ จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นภาษาจีนที่พร้อมสำหรับการขายปลีกไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้ายโดยตรง (Sale Packaging) และห้ามมิให้มีการแบ่งบรรจุหรือใช้วิธีการติดฉลากภาษาจีนบนบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ

               ทั้งนี้ หากตรวจพบผลิตภัณฑ์ฯ นำเข้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะต้องถูกตีกลับหรือสั่งทำลาย และในส่วนของผลิตภัณฑ์ฯ ที่จะหมดอายุภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการตรวจสอบ รวมถึงผลิตภัณฑ์ฯ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้ไม่ครอบคลุมถึงการนำเข้าเพื่อบริโภคส่วนตัว

 

ที่มา: ThaiBizChina สรุปโดย: มกอช.

 

 

Is this article useful?