TH EN
A A A

ไทย - ลาว หารือความร่วมมือการค้าชายแดน

17 April 2557   
                จากการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามแนวชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย ครั้งที่ 6 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เผยว่า สปป.ลาว ขอให้ไทยสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนในลาวมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่ สปป.ลาวมีศักยภาพ แต่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการอำนวยความสะดวกการขนส่งคนและสินค้าบนเส้นทางเศรษฐกิจ
                อนึ่ง ขณะนี้ ไทย-ลาว กำลังดำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าตามผลของการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาวกับกระทรวงพาณิชย์ไทย ครั้งที่ 5 เพื่อสนับสนุนการบรรลุการค้าระหว่างกันให้ถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ  สรุปโดย: มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?