TH EN
A A A

มาเลย์ชี้ กากปาล์มน้ำมันเป็นอาหารโคนมชั้นดี

25 February 2557    4838
                สภาน้ำมันปาล์มมาเลเซีย (Malaysian Palm Oil Council: MPOC) แนะนำให้ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมัน นำกากเนื้อในเมล็ดปาล์ม ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการสกัดน้ำมันมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเป็นอาหารเลี้ยงปศุสัตว์ เนื่องจากยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์หลายประการ ทั้งแร่ธาตุ โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะการใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ เนื่องจากสัตว์ในกลุ่มเคี้ยวเอื้องจะสามารถย่อยทั้งแป้ง น้ำตาล และเซลลูโลสได้เป็นอย่างดี
                ปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมผู้เลี้ยงโคนม ถือเป็นผู้ซื้อและใช้ประโยชน์กากปาล์มรายใหญ่ของมาเลเซีย โดยเฉพาะนิวซีแลนด์นั้นนำเข้ากากเนื้อในเมล็ดปาล์มถึง 1.52 ล้านตัน ในปี 2556 และถูกใช้ประโยชน์เป็นอาหารเลี้ยงโคนมทดแทนหญ้าและหญ้าแห้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่ง MPOC แนะนำว่าสามารถใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นอาหารโคเนื้อได้ในสัดส่วนถึง 80% และโคนมที่ 50%
                ทั้งนี้ กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันที่จะส่งออกไปยังนิวซีแลนด์ จะต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในโรงงานแปรรูปผลปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์มโดยปราศจากสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ
 
 
ที่มา : AsiaNewsNetwork  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?