TH EN
A A A

รัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

21 February 2557   

                กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น สนับสนุนให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในระหว่าง ปีงบประมาณ 2256-2558 โดยการจัดตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุนเงินพิเศษให้กับอำเภอที่สามารถ รวบรวมที่ดินจำนวนมากให้ธนาคารเพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าไปดำเนินการ ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งธนาคารๆ ขึ้นทุกจังหวัดภายในเดือนมีนาคม โดยธนาคารจะยืมที่ของเกษตรกรสูงวัยหรือที่ ประสบปัญหาในการเพาะปลูก แล้วรวมแปลงให้ขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคทางการเกษตร แล้วให้เกษตรกรรายใหญ่และบริษัทเกษตรยืมเพาะปลูก ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรงบประมาณ เข้ากองทุนเพื่อให้เงินอุดหนุนเจ้าของที่หรือเกษตรกรที่เพาะปลูกในที่จัดรูป ธนาคารฯ จะยืมที่เป็น ระยะเวลา10 ปี หรือมากกว่า และหากมีเกษตรกรมายืมต่อจากธนาคาร เจ้าของที่จะไค้รับเงิน 20,000 เยน (ประมาณ 6,360บาท) ต่อ 10 เอเคอร์ ซึ่งจะใช้อัตรานี้ไปจนถึงปี 2558

 

ที่มา : Japan Agriculture News สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

Is this article useful?