TH EN
A A A

อียูสั่งอิตาลียกเลิกติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสัตว์ปีก

27 July 2550   
               กฎหมายติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของอิตาลีกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายของสหภาพยุโรปไปแล้ว
                   กฎหมายสัตว์ปีกของอิตาลีซึ่งได้รับการรับรองเดือนสิงหาคมปี 2548  กำหนดให้ผู้แปรรูปของอิตาลีต้องระบุแหล่งที่มาของสัตว์ปีกว่ามาจากประเทศผู้ผลิตใด  กล่าวคือผู้ผลิตอิตาลีและผู้รับรายแรกของเนื้อสัตว์ปีกจะต้องระบุประเทศแหล่งกำเนิด  ฉลากจะต้องระบุวันที่นำเข้าและระบุให้ชัดเจนด้วยว่ามาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือจากประเทศอื่นๆ  และกลายเป็นประเด็นหนึ่งด้านกฎระเบียบที่มีการถกเถียงกันว่ามีการใช้ผู้ออกกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยด้านอาหารใช้ในการลดขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้านำเข้า  อิตาลีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการใช้กฏหมายการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดเป็นเครื่องมือกระตุ้นความชาตินิยมของผู้บริโภคและสร้างความได้เปรียบกับผู้ผลิตของอิตาลี
               มติของคณะกรรมาธิการยุโรปให้อิตาลียกเลิกติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสัตว์ปีกนี้ทำให้เห็นว่าจะมีการดำเนินการอื่นๆ ต่อไปกับมาตรการทำนองนี้ของอิตาลีและของประเทศสมาชิกอื่นๆ   มติระบุว่า มาตรการของอิตาลีไม่เป็นไปตามระเบียบการติดฉลากและการวางจำหน่ายเนื้อสัตว์ของสหภาพยุโรป และสามารถก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางการค้าและสร้างความเสียหายต่อการค้าภายในสหภาพยุโรปและอื่นๆ   ถึงแม้อิตาลีจะชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเพื่อให้สามารถย้อนรอยและเรียกคืนสินค้าได้ทันท่วงทีเมื่อมีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก  แต่คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นว่าไม่มีเหตุผลพอ เพราะมาตรการควบคุมที่เข้มงวดของสหภาพยุโรปเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันแล้วว่าเนื้อสัตว์ปีกที่จำหน่ายในสหภาพยุโรปมีความปลอดภัยพอ  และเห็นว่าการติดฉลากเช่นนั้นอาจนำไปสู่การให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อผู้บริโภคได้  ทั้งนี้ภายใต้ระเบียบของสหภาพยุโรปเรื่องการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก  ประเทศสมาชิกสามารถให้มีการติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดได้เฉพาะเมื่อหากการขาดข้อมูลนี้จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้บริโภคเท่านั้น
อิตาลีมีเวลา 2 เดือนในการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมาธิการยุโรป  หากไม่เช่นนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถส่งเรื่องขึ้นศาลได้ (Court of Justice)
ก่อนหน้านี้อิตาลีออกระเบียบการติดฉลากภาคบังคับประเทศแหล่งกำเนิดกับผลิตภัณฑ์มะเขือเทศและชอคโกเลตบางชนิด  นอกจากนี้ยังห้ามนำเข้าข้าวสาลีแคนาดาและผลิตภัณฑ์นมนำเข้าบางอย่างโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยด้านอาหาร
 
ที่มา  : Foodproductiondaily

Is this article useful?