TH EN
A A A

คณะมนตรียุโรปพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา "การปลอมปนอาหาร"

3 February 2557   
                สมาชิกของคณะมนตรียุโรป (European Parliament) ได้แสดงความเห็นต่อปัญหาการปลอมปนอาหารในสหภาพยุโรปที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเหตุการณ์ปนเปื้อนเนื้อม้าในช่วงต้นปี 2556 ว่าเกิดจากสาเหตุสำคัญต่อไปนี้
                 - การขาดแคลนข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของปัญหาได้อย่างชัดเจน
                 - ปัจจุบันสหภาพยุโรปยังไม่มีคำนิยามสำหรับ "การปลอมปนอาหาร" อย่างชัดเจน ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งผู้ผลิต และผู้ประกอบการระดับอื่นๆ ทั้งยังทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
                ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว ทางคณะมนตรียุโรปจึงได้เรียกร้องให้มีการนิยาม "การปลอมปนอาหาร" ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในสหภาพยุโรป ทั้งยังเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงาน FVO ในการตรวจสอบและกำกับดูแล จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาการปลอมปนอาหารทั่วสหภาพยุโรปและการตรวจสอบดีเอ็นเอของผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในเชิงลึก การยกร่างระเบียบการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อและปลาที่บังคับให้ระบุประเทศต้นกำเนิด โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป การเพิ่มโทษปรับกรณีเกิดการปนเปื้อนอาหารอย่างน้อยสองเท่า และการเพิ่มบทลงโทษทางอาญาสำหรับกรณีที่เหตุการณ์ปนเปื้อนอาหารเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
 
 
ที่มา : HACCPEuropa สรุปโดย : มกอช
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?