TH EN
A A A

ออสเตรเลียออกมาตรการนำเข้ากุ้งชั่วคราวฉบับใหม่แล้ว

25 July 2550   
              นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามและเจรจาให้ข้อคิดเห็นเรื่องมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้ากุ้ง หรือ ไออาร์เอของออสเตรเลียมาโดยตลอด ขณะนี้ออสเตรเลียอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขมาตรการจัดการความเสี่ยง   ล่าสุด   เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ออสเตรเลียได้ออกประกาศมาตรการนำเข้ากุ้งชั่วคราวฉบับปรับปรุงใหม่ (Revised Interim Measures) เพื่อใช้เป็นการชั่วคราวระหว่างที่ยังรอมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือไออาร์เอฉบับสุดท้าย  โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
  1. กุ้งดิบ
   1.1 ต้องมาจากประเทศหรือเขตที่ปลอดจากโรค WSSV, IHHNV, YHV และ TSV หรือ
   1.2 ผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นสูง โดยตัดหัวและแกะเปลือกออก หรือ
   1.3 หากไม่มีหัวและแกะเปลือกออก จะต้องถูกตรวจสอบเมื่อสินค้าเดินทางถึงออสเตรเลีย โดยตรวจ 3 โรค ได้แก่  WSSV, IHHNV และ YHV
  2. กุ้งสุก
   2.1 ปรุงสุกจากโรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรับผิดชอบของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งของไทย คือ กรมประมง ในอุณหภูมิมาตรฐานที่ 75 องศา ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับขนาดของกุ้ง กล่าวคือ
    - กุ้งขนาดเล็ก 66/88 ตัวต่อกิโลกรัม ระยะเวลา    2   นาที
    - กุ้งขนาดกลาง 44/66 ตัวต่อกิโลกรัม ระยะเวลา    2.15 นาที
    - กุ้งขนาดใหญ่ 35/44 ตัวต่อกิโลกรัม ระยะเวลา   3 นาที
              ทั้งนี้ หน่วยงาน Biosecurity Australia ของออสเตรเลียจะมีหนังสือแจ้งการออกมาตรการที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวไปยังประเทศผู้ส่งออกอย่างเป็นทางการ และจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้นำเข้าทราบ โดยคาดว่ามาตรการชั่วคราวนี้ จะมีผลบังคับใช้ในปลายเดือนกันยายน 2550 สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและกรมประมงเดินทางเข้าเจรจากับหน่วยงาน Biosecurity Australia ในต้นเดือนสิงหาคมนี้  เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่อการนำเข้าสินค้ากุ้งไทยจากการออกมาตรการดังกล่าวต่อไป
 
ที่มา  :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?