TH EN
A A A

อุตสาหกรรมปลา Tra เวียดนาม มุ่งสู่การผลิตอย่างยั่งยืน

23 January 2557   

                รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการด้านการประมงของเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามจะจัดทำต้นแบบการเพาะเลี้ยงปลา Tra และศูนย์ฝึกอบรม ภายใต้โครงการผลิตปลาสวาย (Pangasius) อย่างยั่งยืน (SUPA) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยโครงการดังกล่าวจะส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไปจนถึงการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสนับสนุนการแสดงข้อมูลแหล่งกำเนิดวัตถุดิบอย่างโปร่งใส เพื่อให้สามารถมุ่งไปสู่การผลิตที่ยั่งยืน

                โครงการ SUPA ถูกริเริ่มเมื่อเดือนเมษายน 2556 ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตปลา Tra ที่สำคัญของเวียดนาม โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตและแปรรูปปลา Tra และ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ 70% และ 30% ตามลำดับ

                ปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลา Tra รายใหญ่ที่สุด โดยมีปริมาณส่งออกคิดเป็นสัดส่วนถึง 90% ของทั่วโลก ซึ่งสร้างรายได้เข้าประเทศถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 58,000 ล้านบาท) ต่อปี

 

ที่มา : TheFishSite สรุปโดย : มกอช.

 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?