TH EN
A A A

ญี่ปุ่นตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นสองเท่าในปี 2563

14 January 2557   
                รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเพิ่มยอดการส่งออกสินค้าเกษตรเป็น 1 ล้านล้านเยน ในปี 2563 ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกษตร ถึงแม้ว่าจะเกิดการแข่งขันที่รุนแรงเมื่อญี่ปุ่นเปิดรับสินค้าต่างชาติตามเงื่อนไขข้อตกลงการค้าเสรีก็ตาม ทั้งนี้ ญี่ปุ่นได้กำหนดมาตรการในการสนับสนุนให้แปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างบูรณาการ สนับสนุนเกษตรกรด้านการแปรรูปและการกระจายผลผลิต เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกร มีความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติได้ ในฐานะประเทศที่กำลังเจรจากับอีก 11 ประเทศ ที่จะเข้าร่วม TPP ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นภาษีในระหว่างสมาชิก ซึ่งเป็นความกดดันของญี่ปุ่นที่ต้องการให้คงภาษีนำเข้าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว เพื่อปกป้องชาวนาญี่ปุ่นซึ่งกำลังหวั่นเกรงว่าการค้าเสรีจะทำให้มีการนำข้าวราคาถูกเข้ามาจำนวนมาก
 
 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?