TH EN
A A A

ไทยร่วมมือด้านการเกษตรกับโปแลนด์ เตรียมพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว

14 January 2557   
                เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556  ไทยได้ลงนามความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและและสหกรณ์ของไทยและกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทโปแลนด์ และช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 ได้จัดทำร่างเพื่อความเข้าใจ หรือร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-โปแลนด์ในเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ การแลกเปลี่ยนความรู้ วิชาการด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยกำหนดสาขาความร่วมมือที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาการเกษตร ทั้งด้านสัตว์ ประมง พืช ชลประทาน การบริการจัดการดินและน้ำ และการพัฒนาความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ตลอดจนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เป็นต้น รวมทั้งเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเกษตร เพื่อให้ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
                ทั้งนี้การลงนาม MOU ในครั้งนี้ คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาศักยภาพการวางนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสำคัญ (Flagship) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “เมืองเกษตรสีเขียว” และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการเกษตร
 
 

ที่มา : FTA Watch  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?