TH EN
A A A

เตือนผู้ส่งออกฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง ไป EU เตรียมถูกคุมเข้ม

7 January 2557   
                 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไทยได้รับแจ้งเตือนจาก EU ว่าตรวจพบศัตรูพืชในผลไม้ 3 ชนิด ได้แก่ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วงแล้วจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งไทยยังสามารถส่งออกผลไม้ทั้ง 3 ได้ตามปกติ เนื่องจาก ยังไม่เกินโควตาที่ EU กำหนดไว้ 5 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ไทยได้ระงับการส่งออกของผู้ประกอบการหรือโรงคัดบรรจุที่ถูกแจ้งเตือนไปแล้ว 1 บริษัทและจะไม่อนุญาตส่งออกจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการผลิตใหม่โดยต้องปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติที่ดีสำหรับจุดรวบรวมสินค้าเกษตร ทั้งยังต้องแสดงและยืนยันจำนวนแปลงเกษตรกรเครือข่ายให้ชัดเจนด้วย และโรงคัดบรรจุสินค้าต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรก่อน อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการของไทยควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษในการคัดคุณภาพและบรรจุสินค้าที่ถูกส่งออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งออกไปยัง EU
 
 
ที่มา : ข่าวสด สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?