TH EN
A A A

รัสเซียกังวลการปนเปื้อนสารต้องห้ามในอาหารสัตว์

7 January 2557   
                ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัสเซียพบการใช้สารต้องห้ามในสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการใช้สารปฏิชีวะนะที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมที่พกพร่องของหน่วยงานรัฐในการดูแลการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ สื่อรัสเซียเปิดเผยมีอาหารไก่และอาหารไก่ไข่ที่ไม่ผ่านการอนุญาตจากทางการรัสเซีย เนื่องมาจากระยะหลังๆที่ผ่านมามีการผ่อนปรนกฎข้อบังคับข้อบังคับโรงานผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลให้ปัจจุบันในไลน์การผลิตเดียวกันจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อน ระบบการควบคุมโรคสัตว์ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งปัจจุบันโรงงานอาหารสัตว์จะต้องมีการตรวจสอบ 3 ครั้งต่อปีและจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนการตรวจสอบล่วงหน้า 2 เดือน
 
 
ที่มา : All about feed 

Is this article useful?