TH EN
A A A

EU แก้ไขมาตรการสุ่มตรวจเข้มผักครั้งที่ 14

25 December 2556    4819

                คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 1355/2013 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2013 แก้ไขภาคผนวก 1 ของระเบียบ  Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin ใน EU Official Journal L 254/12 ซึ่งการทบทวนครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 14 นับจากที่มีการปรับใช้กฎระเบียบ Regulation (EC) No 669/2009 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เป็นต้นมา โดยผลการทบทวนสามารถได้ดังนี้

                 1. ยกเลิกมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างในผักกลุ่มกะหล่ำ (Brassica spp.) จากเดิมที่สุ่มตรวจที่ระดับ 10% ทั้งในรูปผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง โดยก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปเคยลดระดับสุ่มตรวจจาก 50% เป็น 20% เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 และลดจาก 20% เป็น 10% เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
                 2. คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 20% ในผักกลุ่มมะเขือและถั่วฝักยาว ทั้งในรูปผักสด แช่เย็น และแช่แข็ง
                 3. คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 10% ในผักกลุ่มผักชี และกะเพรา-โหระพา ในรูปของผักสด
                 4. คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาเชื้อซัลโมเนลล่าที่ระดับ 10% ในผักชี กะเพรา-โหระพา และสะระแหน่ ในรูปของผักสด
                 5. คงมาตรการตรวจเข้มเพื่อหาสารฆ่าแมลงตกค้างที่ระดับ 10% ในพริก(สด)  โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ สรุปโดย : มกอช.

 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?