TH EN
A A A

จีนคุมเข้มระเบียบการติดฉลาก เตรียมออกระเบียบใหม่

24 December 2556   
                จีนคุมเข้มการติดฉลากของสินค้าที่ถูกส่งเข้ามาในประเทศ หากระบุฉลากไม่ตรงตามระเบียบที่กำหนด สินค้าจะถูกส่งกลับหรือ จะถูกจีนทำลายสินค้าทิ้ง ซึ่งปกติในการส่งสินค้าเข้าสู่ประเทศจีน ผู้ส่งออกจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องใบอนุญาตต่างๆแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ ฉลากของสินค้า ซึ่งต้องระบุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม  รหัสมาตรฐาน วันที่ผลิต ระยะเวลา/วิธีเก็บรักษา ชื่อที่อยู่ผู้ผลิต และเลขที่หนังสือรับรองสุขอนามัย เป็นต้น โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแล AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of china) และ CIQ (China Entry & Exit Inspection and Quarantine Association) ทั้งสองหน่วยงานทำหน้าที่ควบคุมและดูแลความถูกต้องของฉลาก ก่อนอนุญาตให้สินค้าเข้าสู่จีน ซึ่งเดิมถ้าสินค้าระบุฉลากไม่ตรงตามระเบียบที่กำหนดแล้ว สามารถแก้ไขให้ถูกต้องก่อนแล้วส่งเข้าจีนได้ แต่ในอนาคตเมื่อตรวจพบฉลากสินค้าที่ไม่ถูกต้องจีนจะไม่อนุญาตให้แก้ไขอีกต่อไป โดยระเบียบใหม่ดังกล่าวจะใช้กับทุกด่านนำเข้าของจีน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังจีนควรตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 

ที่มา : Thai Biz China สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?