TH EN
A A A

อิรักยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจาก Arkansas

24 December 2556   
                16 กันยายน 2556 อิรักได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ ซึ่งได้ประกาศระงับการนำเข้า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เนื่องมาจากพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดในพื้นที่รัฐ Arkansas และจากความพยายามส่งเสริมการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังอิรัก ทำให้การส่งออกสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น 31% ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2556 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2555 โดยสหรัฐฯ หวังว่าอัตราการเติบโตประจำปีจะเพิ่มเป็น 25% ในช่วง 2 ปีข้างหน้าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในรัฐ Arkansas Louisiana Missouri Alabama และ Georgia  อีกทั้งเสียงตอบรับของผู้นำเข้าของอิรักกล่าวว่า สินค้าสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ ยังคงเป็นที่ต้องการ อันเนื่องมาจากความได้เปรียบด้านราคาแข่งขัน เปรียบเทียบกับผู้ค้ารายอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกของสหรัฐฯ ไปยังอิรักในปี 2556 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 มีมูลค่าสูงถึง 104.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : The meat site สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

Is this article useful?