TH EN
A A A

ออสซี่ไม่ตรวจสอบสินค้าประมงนำเข้าจากจีน

17 July 2550   
              พรรคแรงงานได้สอบถามรัฐมนตรีเกษตรของออสเตรเลียว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีการตรวจสอบการปนเปื้อนสารแอนตี้ไบโอติคส์ตกค้าง คือ ในสินค้าประมงจีนหรือไม่ หลังจากที่สหรัฐฯ ไม่นำเข้าสินค้าประมงเพาะเลี้ยงจากจีนประเภท ปลาไหล ปลา basa  กุ้ง ปลา catfish และ dace หากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าปลอดภัยจากสารตกค้าง 
             รัฐมนตรีเกษตรฯ ยังไม่ตอบคำถามนี้แต่อย่างใด แต่หน่วยตรวจสอบ AQIS ยืนยันว่าการตรวจสอบสาร fluroquinolone  และจะไม่มีการดำเนินการ หากไม่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
โษฆกพรรคแรงงานได้กล่าวโจมตีรัฐบาลออสเตรเลียว่าไม่ได้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐเหมือนเป็นคำเตือนต่อออสเตรเลีย  และเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน
 
ที่มา  :  The Age

Is this article useful?