TH EN
A A A

รัฐวอชิงตัน เดินหน้าลงคะแนนเสียงการติดฉลากอาหาร GMO

8 November 2556   

                
ผู้มีสิทธิในรัฐวอชิงตันร่วมลงคะแนนเสียงข้อเสนอกฎระเบียบการติดฉลากอาหาร GMO ทั้งนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอกฎระเบียบ Initiative 522 (I – 522) โดยผู้สนับสนุนกล่าวว่าผู้บริโภคมีสิทธิในการรับรู้ส่วนประกอบในอาหารที่พวกเขาซื้อ ในขณะที่ฝ่ายคัดค้านแย้งว่าเป็นการเพิ่มต้นทุนของอาหาร ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการโจมตีกันผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนการลงคะแนน

                 ถ้าผลการลงคะแนนฝ่ายสนับสนุนชนะ รัฐวอชิงตันก็จะเป็นรัฐแรกที่ออกกฎหมายและบังคับใช้การติดฉลากอาหาร GMO โดยก่อนหน้านี้ รัฐคอนเนคติคัต ได้ผ่านกฎหมายการติดฉลากอาหาร GMO แต่ยังไม่มีการบังคับใช้จนกว่ารัฐอื่นๆจะผ่านกฎหมายที่คล้ายๆกันนี้

 


ที่มา : Huffingtonpost (08/11/56)

 
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?