TH EN
A A A

จีน: มณฑลกานซูนำร่องแบนเมล็ดพืช GM

7 November 2556   

               
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 รัฐบาลเมืองจ๋างเย่อ มณฑลกานซู ประเทศจีน ได้ประกาศห้ามองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการปลูก ซื้อ-ขาย หรือใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม (Genetically Modified seeds: GM seeds) ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเมืองแรกในจีนที่ประกาศห้ามการปลูกพืช GM

                เมืองจ๋างเย่อเป็นพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีน การออกมาตรการเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในพื้นที่ รวมทั้งภาพลักษณ์ของเมืองที่เรียกตนเองว่าเป็น "Golden Zhangye" ซึ่งเฉพาะในปี 2555 สามารถผลิตเมล็ดข้าวโพดได้ถึง 461,000 ตัน หรือคิดเป็น 29% ของผลผลิตทั้งประเทศ

                ในประเทศจีน พืช GM ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการอนุญาตจากกระทรวงเกษตรของจีน มี เพียง 1 ชนิด คือ ฝ้าย ส่วนข้าวโพด ถั่ว และข้าว ยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัย และจากข้อมูลทางสถิติพบว่า ในปี 2555 จีนปลูกฝ้าย GM ถึงร้อยละ 80 ของพื้นที่ปลูกฝ้ายทั้งหมด และจากการออกประกาศแบนเมล็ดพืช GM ของมณฑลกานซูนั้น มีผู้เชี่ยวชาญบางรายให้ข้อคิดเห็นว่า รัฐบาลท้องถิ่นไม่ควรจะห้ามการใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมที่กำลังอยู่ในขั้นตอนทดสอบเพื่อยืนยันความปลอดภัย

 

ที่มา : Global Times (07/11/56)

 

 

 

 

 

 

Is this article useful?