TH EN
A A A

จีน-นิวซีแลนด์ ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมด้านความปลอดภัยอาหาร

6 November 2556   
                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีน (China Food and Drug Administration) และกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry of Primary Industries: MPI) ก่อตั้งคณะกรรมาธิการร่วมด้านความปลอดภัยอาหาร (Joint Food Safety Commission) เพื่อยกระดับความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร รวมถึงการจัดการความเสี่ยง และกฎระเบียบมาตรฐานอาหาร ซึ่งจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี
                อนึ่ง ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน หลังจากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาหาร (เชื้อโบทูลินัมในโปรตีนเวย์สกัดเข้มข้น) ของนิวซีแลนด์ ซึ่งจีนถือเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและจากการเรียกคืนสินค้า เนื่องจากในแต่ละปี นมผงที่จีนนำเข้ากว่า 90% มาจากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในระยะยาวอาจทำให้เกิดการขาดแคลนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมภายในจีนได้
 
 
ที่มา : FoodNavigator-Asia  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

Is this article useful?