TH EN
A A A

EU ปรับแก้การติดฉลากอาหาร

16 October 2556   

               
EU ร่างประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ Regulation (EU) No 1169/2011 ว่าด้วยการติดฉลากให้ข้อมูลด้านอาหารกับผู้บริโภค ดังนี้

                1. แก้ไขรายการส่วนประกอบของอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เพื่อลดความสับสนของการใช้ “kamut” ซึ่งเป็นชื่อทางการค้า โดยแก้ไขให้ใช้ spelt และ kamut แทนพันธุ์ของข้าวสาลี

                2.ให้ระบุ phytosterols,phytosterrol esters, phytostanols และ phytostanol ester ลงบนฉลากกรณีที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร

              ทั้งนี้ร่างประกาศฉบับนี้ได้เปิดรับข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 และมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากวันที่ประกาศใช้กฎระเบียบ


สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

http://member.wto.org/crnattachments/2013/TBT/EEC/13_3489_00_e.pdf

 

ที่มา : EU (16/10/56)

 

 

 

 

Is this article useful?