TH EN
A A A

ห้ามส่งออกกล้ายางหวั่นในประเทศขาดแคลน

11 July 2550   
<DIV align=justify><FONT face="Ms Sans Serif" color= size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กรมวิชาการเกษตรสั่งห้ามส่งออกพันธุ์กล้ายางไปลาว ป้องกันพันธุ์กล้ายางในประเทศขาดแคลน เผยก่อนหน้านี้พบมีการส่งออกทั้งในระบบและลักลอบมากกว่า 2 ล้านต้น </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face="Ms Sans Serif" color= size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายสถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) หนองคาย กล่าวถึงความต้องการพันธุ์กล้ายางพาราในพื้นที่ว่าต้องการกล้ายางประมาณ 1.4 ล้านต้น แต่หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรยกเลิกสัญญากับซีพี ทำให้กล้ายางในตลาดเกือบทั้งหมดไปอยู่ในมือของบริษัทซีพี อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ จ.หนองคาย มีการปลูกยางพารามานานแล้ว จึงทำให้มีเอกชนบางรายเพาะกล้ายางเองจึงทำให้พอมีกล้ายางหลงเหลืออยู่บ้าง </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face="Ms Sans Serif" color= size=2>แหล่งข่าวในวงการธุรกิจกล้าพันธุ์ยางพารากล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์กล้ายางพาราในขณะนี้ นอกจากปัญหาปัญหากล้ายางถูกรายใหญ่ควบคุมแล้ว พบว่ามีการลักลอบส่งออกกล้ายางไปยังประเทศลาวเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านต้น เนื่องจาก มีบริษัทจากต่างประเทศทั้ง ไทย เวียดนาม และจีน เข้าไปขอสัมปทานพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราเกือบ 2 ล้านไร่ ทำให้มีความต้องการกล้ายางพาราสูงมาก </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face="Ms Sans Serif" color= size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; นายนิสิต ศิวกุล หัวหน้าด่านตรวจพืชหนองคาย กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางกรมวิชาการเกษตรได้อนุญาตให้เอกชนสามารถส่งออกกล้ายางพาราได้ แต่จะต้องเป็นพันธุ์ RRIM 600 เนื่องจากเป็นพันธุ์สากล สามารถส่งออกได้ปกติ แต่ถ้าหากเป็นยางพาราพันธุ์ไทยที่คิดค้นโดยประเทศไทย คือพันธุ์&nbsp; RRIT 250 และ 251 ไม่สามารถส่งออกได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการอนุญาตให้ส่งออกกล้ายางพาราไปยังประเทศลาวแล้วกว่า 1 ล้านต้น </FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face="Ms Sans Serif" color= size=2>จากกรณีการขาดแคลนพันธุ์กล้ายางภายในประเทศ ทำให้กรมวิชาการเกษตรประกาศห้ามไม่ให้มีการส่งออกพันธุ์กล้ายางพาราไปลาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้</FONT></DIV>
<DIV align=justify><FONT face="MS Sans Serif" size=2></FONT>&nbsp;</DIV>
<DIV align=justify><FONT face="MS Sans Serif"><FONT size=2>ที่มา&nbsp; : <FONT face="Ms Sans Serif">กรุงเทพธุรกิจ</FONT></FONT></FONT></DIV>

Is this article useful?